Skip to content

Hvad er arbejdsmarkedsrettet dansk?

Arbejdsmarkedsrettet dansk er sprogundervisning for udlændinge, som har brug for at tilegne sig det sprog, der er nødvendigt for at kunne varetage arbejde på en specifik arbejdsplads eller for at kunne agere sprogligt i en specifik arbejdsmæssig sammenhæng. Derudover sigter undervisningen på, at kursisterne tilegner sig så meget alment dansk sprog som muligt, så de kan klare sig i hverdagslivet.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning foregår i en tæt kobling mellem arbejdsplads og undervisning og adskiller sig fra de ordinære danskuddannelser for udlændinge ved at det konkrete indhold i undervisningen ikke er fastlagt ud fra centrale retningslinjer, men aftales mellem kursisten, udbyder og arbejdspladsen. Undervisningen kan placeres på arbejdspladsen eller på en uddannelsesinstitution og kan tilrettelægges sådan at kursister fra samme arbejdsplads eller samme typer arbejdsplads undervises samlet.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning kan omfatte op til 250 timers undervisning og skal afsluttes inden for en periode på halvandet år. Undervisningen tilrettelægges, så den passer med kursistens beskæftigelse eller praktik og en del af undervisningen kan afvikles som fjernundervisning via digitale undervisningsformer og it-materialer.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er således baseret på praksis og tager udgangspunkt i de konkrete sprogkompetencer, der efterspørges af arbejdspladsen.

Arbejdsmarkedsrettet dansk kan tilbydes som led i en integrationskontrakt, virksomhedspraktik eller en jobplan. Det kan også indgå som et led i den nye integrationsgrunduddannelse, IGU.

Hvorfor arbejdsmarkedsrettet danskundervisning?

Undersøgelser af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats gennem de sidste 10 år viser en gennemgående evidens for at virksomhedsrettede indsatser som privat og offentlig løntilskud samt virksomhedspraktikker bringer flygtninge og ikke-vestlige indvandrere tættere på job end andre typer af integrationsindsatser. Løntilskud og virksomhedspraktik har således større positiv integrationseffekt end ordinær danskuddannelse, vejledning, afklaring og andre uddannelsesmæssige aktiveringstilbud. Samtidig er der langsigtede positive effekter af den danskuddannelse, der giver mestring af det danske sprog og forståelse af dansk arbejdspladskultur.

Løntilskud og virksomhedspraktik giver integrationsborgeren motivation, arbejdsidentitet, et netværk af kolleger og faglig opkvalificering ift. det danske arbejdsmarked. Samtidig er mange virksomheder drevet af et ønske om at tage socialt ansvar og ser det som en mulighed for at rekruttere ny arbejdskraft. En gennemgående udfordring for både arbejdstagere og virksomheder er dog utilstrækkelige sprogkundskaber blandt flygtninge og nytilkomne indvandrere. Derfor er en kobling mellem arbejdsplads og sprogundervisning et væsentligt tiltag inden for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Hvordan foregår arbejdsmarkedsrettet danskundervisning?

Arbejdsmarkedsdansk følger de samme pædagogiske og didaktiske principper som ordinær undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Dvs. at der er fokus på udtale og kommunikative færdigheder, ordforråd og basal grammatik. Tale, lytte, læse og skrive er de 4 hjørnesten i undervisningen, som vil foregå i relation til den arbejdsmæssige sammenhæng, viden om det danske samfund og til hverdagslivet som borger i Danmark.

Undervisningen er i høj grad anvendelses og praksisorienteret –med udgangspunkt i cases og eksempler fra arbejdspladsen og dagligdagen. Hvad har man brug for at kunne sprogligt for varetage sine arbejdsopgaver og indgå i et kollegialt fællesskab? Hvilke læsestrategier skal man anvende for at kunne læse en vejledning eller en manual?

Der kan være fokus på fagudtryk og arbejdsjargon, men også det førfaglige ordforråd er vigtigt at arbejde med. Førfaglige ord er de ord, som ofte bruges i forbindelse med fagsprog, men som sjældent forklares. Det kan fx være ord som ”opmåling”, ”hastighed” ”anvende” ”afbenyttelse” m.v.

Derudover er interkulturel kommunikation og dansk arbejdskultur en integreret del af undervisningen. Der kan være mange skjulte koder og forventninger på en arbejdsplads, som kursisterne skal lære at afkode og imødegå.

For at øge fleksibiliteten og samtidig styrke kursisternes it-færdigheder kan en del af undervisningen lægges som fjernundervisning via digitale undervisningsmaterialer, ligesom det er en god idé at inddrage virksomhedens dansktalende medarbejdere som ressource i udvalgte undervisningssammenhænge. Dette giver en styrket sammenhængskraft for hele arbejdspladsen.

Indholdet i undervisningen aftales med arbejdsgiver og tilrettelægges efter den enkelte kursists forudsætninger. Indledningsvis kan der foretages en screening for at vurdere kursisternes niveau, ligesom der afsluttes med en modultest, der giver adgang til videre danskundervisning på de ordinære danskuddannelser.